Bestelbonnen en Leveringsbonnen

Super handig!

BESTELBONNEN


Een bestelbon is een document dat je over het algemeen invult als je de aangekochte koopwaar niet meteen kunt meenemen, omdat het goed te omvangrijk is (bv. een meubel, een groot elektrisch huishoudtoestel) of omdat het niet onmiddellijk beschikbaar is (bv. een auto).

Een bestelbon is een niet te onderschatten document. Hij geldt namelijk als verkoopovereenkomst en wordt gebruikt wanneer een product of dienst niet direct leverbaar is.

Heel wat handelaars hebben elke dag met “de bestelbon” te maken.Toch zijn er enkele elementen die minder geweten zijn. Soms is een bestelbon verplicht. Stel dat u aan een consument (particulier) een voor­schot vraagt voor een dienst of een product dat u later zal leveren. In dat ge­val bent u verplicht een bestelbon op te maken.

Wat moet er zeker op een bestelbon staan?

Bo­venaan moet u op de bestelbon de term “be­stel­bon” en het volgnummer (bv. bestelbon 16) zetten. Ver­­geet de datum niet.

Uw gegevens. Uiteraard zet u er uw naam, adres en handelsregister op of uw inschrijving in het am­­bachtsregister als u een ambacht uitoefent.

Let op ! En wat verrassend is, is dat uw hand­te­­ke­ning erop moet staan. Dit wordt vaak ver­ge­ten.

Gegevens van de klant.
Uiteraard zet u er de ge­ge­vens op van de klant, maar eigenaardig ge­noeg is dit NIET wet­telijk verplicht, ook de hand­te­ke­ning van de klant is niet verplicht. Tip. Toch laat u steeds de klant tekenen, kwestie van be­wijs­pro­ble­men te ver­mijden. Maar een klant kan de be­stel­ling niet als ongeldig beschouwen omdat zijn adres er bv. niet op staat.

Prijs. U moet niet alleen de te betalen prijs ver­melden, maar ook de eenheidsprijs, de hoeveelheid en de totale prijs. Ook het voorschot moet u ver­mel­­den en het resterende saldo.


Beschrijving.
U moet ook aangeven welk product of dienst werd gekocht. Voor een product mag u zich beperken tot een productcode.

Vergeet niet de datum of de termijn van de le­ve­ring te vermelden (bv. 15 maart of binnen drie we­ken).

Tip 1. Kies eerder voor een omschrijving als “de derde week van maart” dan voor “15 maart”.
Tip 2. Als u nu een van deze bepalingen vergeet, zal elke onvolledigheid of on­dui­­de­lijk­heid in het voordeel van de klant geïnterpreteerd worden.

Hoe maak ik een bestelbon?

 

LEVERINGSBONNEN


Wanneer je als ondernemer in goederen handelt moet je naast facturen ook vaak leveringsbonnenmeesturen. Het is in de volksmond hetzelfde als een pakbon. Het is een omschrijving van de inhoud van goederen die worden verzonden en geleverd.

U vraagt zich af of het nuttig is om met leveringsbonnen te werken bij het afleveren van goederen aan uw klanten? Het is een document dat bij levering van de goe­de­ren aan de klant ter on­der­teke­ning wordt voor­ge­legd. De klant tekent “voor ontvangst”. Meestal is de bon opgemaakt in twee exemplaren en behoudt de klant de kopie.

Is dit verplicht? Hoewel dit nergens met zoveel woor­den geschreven staat, bent u op zich in ieder geval ver­plicht om een document bij te hebben waaruit blijkt dat u goederen aan een van uw klanten gaat le­ve­ren. Dit kán een leveringsbon zijn, maar het moet dus niet (mag bv. ook een bestelbon of een factuur zijn).

Wat moet er zeker op een leveringsbon staan ?

Niets specifieks. Er zijn als dusdanig geen voor­waarden waaraan een leveringsbon moet vol­doen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat het niet be­lang­rijk is wat u erop zet. Dit kunt u toch best minstens vermelden : 1. de datum van levering, 2. de goederen die u geleverd heeft, met vermelding van het aantal, 3. de klant waar­aan geleverd werd.

Bijvoorbeeld. “Voor ont­vangst van (aantal) (goe­de­ren), op (datum) ge­le­verd aan (klant)op hierna ver­meld adres : (…)”.

Handtekening. Laat uw klant dit document on­der­tekenen bij ontvangst van de goederen.

Nummer. Nergens is voorzien dat uw le­ve­rings­bon­nen genummerd moeten zijn. Al kan dit na­tuur­lijk zeer handig zijn voor u, bv. om uw bonnen snel terug te vinden.

Prijs. U bent evenmin verplicht om de prijs op uw leveringsbon te vermelden.

Algemene voorwaarden. Op zich kunt u ze er­op zetten, het kan geen kwaad. Maar het is be­lang­rijker dat uw voorwaarden op uw bestelbon en/of factuur staan

Een ondertekende leveringsbon is op zich zeer nuttig.

Uw klant kan immers ach­ter­af niet meer beweren dat hij niets gekregen heeft. Vermeld op zo’n bon min­stens de naam van de klant, de datum, de goederen en het geleverde aantal.


Tip. Als uw factuur al werd opgemaakt, kunt u ze na­tuur­lijk altijd meenemen en ze door uw klant “voor ontvangst van de goederen” laten af­te­ke­nen. Uw factuur wordt dan tegelijk ook uw lev­e­rings­bon.

Let op ! Een leveringsbon is dus geen factuur. Een fac­tuur moet trouwens wél aan een hele reeks voor­w­aarden voldoen (prijs, BTW-nummer, enz.).