AANMELDEN
 

Privacy beleid

PRIVACY VERKLARING

Billit BVBA (hierna genoemd “Billit”, “wij” of “ons”) verbindt zich er toe alle persoonlijke gegevens die de Klant haar verstrekt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid te behandelen in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Billit verzamelt, alsook over de wijze waarop Billit deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Billit.

Het bezoeken van onze websites, het aanmaken van een account, alsook het aanmaken van een test-account met het oog op het gebruik van de gratis diensten van Billit impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Indien de Klant hiermee voorafgaandelijk expliciet instemt, kan Billit commerciële boodschappen versturen. De Klant kan steeds Billit meedelen, via eenvoudige kennisgeving, dat hij geen verdere commerciële boodschappen wenst te ontvangen. De Klant kan zijn gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat Billit zijn gegevens niet verder gebruikt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de Billit Algemene Voorwaarden

Soorten persoonsgegevens

Billit kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Gebruikersnaam
 • Bedrijfsnaam
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, het platform van Billit (hierna genoemd het “Platform”) (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
 • De inloggegevens van uw (mobiel) apparaat, alsook geografische locatiegegevens (desgevallend)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Billit


Billit verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en de diensten van Billit via het Platform. Zo zal Billit, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website en het Platform, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Billit toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van het platform.  

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Het aanmaken van een (test-)account  
 • Een samenwerking met Billit
 • Bezoek van de Website
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van Billit middels het Platform, al dan niet via een mobiel apparaat
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de klantenservice van Billit of het herstellen van uw wachtwoord)
 • Correspondentie met en uitgaande van Billit
 • Het meedelen aan Billit van ideeën betreffende de verbetering van de diensten
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards


De door Billit verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.  

Gebruik persoonsgegevens

Billit kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:  

 • De aanmaak van een (test-)account en de bevestiging daarvan
 • De uitvoering van een overeenkomst met Billit
 • Het leveren van de diensten van Billit middels het Platform 
 • Het leveren van support
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van offertes, facturen, creditnota's en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website en/of het Platform 
 • Statistische doeleinden  
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken  


Billit verzamelt automatisch informatie betreffende het gebruik dat er gemaakt wordt van de applicatie. Zo zal Billit, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen er bezocht worden van het platform en eventuele fouten loggen zodat er efficiënt een oplossing gevonden kan worden.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Billit zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Billit en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Billit in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.  

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Billit uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Billit hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer Billit of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  dewelke Billit heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;

In alle overige gevallen zal Billit uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens. 

Opslag persoonsgegevens  

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Billit uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’. 

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met dpo@billit.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Billit te bezorgen via email of ter post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Billit mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;  
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;  
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.


U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens – dewelke u diende mee te delen bij de aanmaak van uw (test-)account – updaten, wijzigen en/of verifiëren.  

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Billit. 

Beveiliging persoonsgegevens  

Billit verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Billit zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Billit, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Billit in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.  

Tot slot, zal de veiligheid van uw (test-)account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot het Platform. Billit zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw (test-)account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw (test-)account. Billit raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw (test)account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen. 

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten. 

Update Privacy Verklaring

Billit is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. 

Andere websites

het platform kan mogelijks verwijzingen bevatten naar andere websites. In geen geval is Billit verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.  

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Billit uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie. Billit is sinds 12 april 2016 geregistreerd bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer onder het nummer 003030586. 

Data Processing Agreement

https://www.billit.be/nl/legal/dpa/

Contacteer Billit

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Billit uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: dpo@billit.be  of  
 • Via de post: Billit BVBA Lindelaan(Z) 5A 8550 Zwevegem (België) 

 

Certificaten & keuringen

billit ssl labs

(klik op de afbeelding voor meer informatie)